IPM Ksilazin Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

20 mg ksilazine eşdeğer ksilazin hidroklorür

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Ven içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.
Doz bilgisi için prospektüsü okuyunuz.

KULLANIM SAHASI

Küçük operasyonlarda sedasyon, kaslarda gevşeme ve analjezi sağlanması ve ayrıca genel anestezi için premedikasyon amacıyla.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Uygulamadan sonra sığırlar 1 gün boyunca kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.