Linkosym Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

50 mg linkomisin baza eşdeğer 60,291 mg linkomisin hcl ve 100 mg spektinomisin baza eşdeğer 143,885 mg spektinomisin sülfat tetrahidrat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Koyun – kuzu 10 kg canlı ağırlık için 1 ml/gün kas içi 3 gün süreyle Buzağı- dana, sığır 50 kg canlı ağırlık için 5 ml, kas içi ilk gün günde iki kez, klinik yanıta göre takip eden 2-4 gün süreyle günde 1 kez Köpek- kedi 1 kg canlı ağırlık için 0,2 ml kas içi günde iki kez, tedaviye klinik yanıta göre 3-7 gün devam edilebilir Etçi tavuklar 2,5 kg canlı ağırlık için 0,5 ml deri altı 3 gün süreyle, Sığırlarda bir enjeksiyon noktasına 25-30 ml ‘den fazla ürün enjekte edilmemelidir.

KULLANIM SAHASI

Linkomisin ve spektinomisine duyarlı bakterilerden kaynaklanan, Sığır ve koyunlarda: bakteriyel ve mikoplazmal pnömoniler, septisemiler, bakteriyel enteritisler, bulaşıcı agalaksi, artritis, piyeten ve ayak enfeksiyonları tedavisinde, Köpek ve kedilerde: pnömoni, bronşit, farenjit gibi solunum yolu enfeksiyonlarında, sistit, metrit gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarında, gastro-enterit tedvaisinde, yara ve abselerin tedavisinde piyojenik ve pustuler deri enfeksiyonlarının tedavisinde, Etçi tavuklarda: CRD, CRD kompleks, hava kesesi yangısı, kanatlı pasteurellozisi, stafilokok enfeksiyonları ve koriza enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır,koyun ve tavuklar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 72 saat (6 sağım) süreyle sığırlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için elde edilen tavuklarda kullanılmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmamalıdır.